Υποστήριξη στο πλαίσιο της δράσης "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας". Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15 Ιουλίου 2021
ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η In2solution δραστηριοποιείται στους εξής τομείς:

-Εμπορία, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη συστημάτων ασφαλείας 

-Απομακρυσμένη παρακολούθηση καμερών

Η In2solution δεσμεύεται να διασφαλίζει την ύψιστη ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα της, υλοποιώντας ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, με πλαίσιο λειτουργίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2015.

Η Ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες, επιτυγχάνεται με την επίτευξη των αντικειμενικών στόχων του Συστήματος, δηλαδή : 

  • Την μείωση του χρόνου παράδοσης των προϊόντων-υπηρεσιών
  • Την μείωση των αστοχιών στα παραδοτέα
  • Την αύξηση των πελατών
  • Την μείωση του κόστους λειτουργίας
  • Την μείωση των διαχειριστικών προβλημάτων
  • Την σύννομη λειτουργία

Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, η In2solution δεσμεύεται στην εφαρμογή, λειτουργία, έλεγχο και διαρκή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, μέσω εγκεκριμένων Διαδικασιών-Πολιτικών κι Οδηγιών Εργασίας.

Η In2solution έχει αναθέσει συγκεκριμένους ρόλους και αρμοδιότητες στα στελέχη που επανδρώνουν την Διεύθυνση. Το προσωπικό της Διεύθυνσης ενημερώνεται και εκπαιδεύεται σε τακτά χρονικά διαστήματα για τις απαιτήσεις, προς την επίτευξη των στόχων και λαμβάνει την απαραίτητη τεχνογνωσία.

Η In2solution δεσμεύεται να εξασφαλίζει και διαθέτει τους κατάλληλους πόρους, για την λειτουργία της Διεύθυνσης και την επίτευξη των στόχων, ενώ διεξάγει αντικειμενική αξιολόγηση των Προμηθευτών.

Οι απειλές για την ποιοτική απόδοση των προϊόντων-υπηρεσιών, αναγνωρίζονται, αξιολογούνται, αντιμετωπίζονται και διαχειρίζονται, μέσω κατάλληλης μεθοδολογίας, ενώ ανασκοπούνται σε ετήσια βάση.

Η απόδοση του Συστήματος Διαχείρισης ελέγχεται μέσω Εσωτερικών Επιθεωρήσεων και τα αποτελέσματά τους αξιολογούνται κατά την ετήσια Ανασκόπηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. Οι αποκλίσεις από τις διαδικασίες-πολιτικές ή/και τους στόχους αντιμετωπίζονται με διορθωτικές ενέργειες.

Η παρούσα Πολιτική ανασκοπείται σε ετήσια βάση, ως προς την καταλληλότητα και εφαρμοσιμότητας.